Norra Vilbergen

År: 2014-2015

Plats: Norrköping

Status: Avslutat

Program: Bostäder

Beställare: Ståhl Fastigheter, Rikshem samt Westergren

 

Ett nytt kapitel för Vilbergen!

Vi har åt Ståhl Fastigheter ( nu Heimstaden ), Rikshem och Westergren Fastigheter arbetat med ett planprogram för området. Syftet var att se hur fler bostäder kunde tillskapas och samtidigt bevara och förstärka de faktorer som gör Vilbergen omtyckt idag. Förslaget orienterar ny bebyggelse i ett stråk, " famnen ", längs med programområdets norra och östra gräns där den stänger ute buller från Söderleden och gamla Övägen och samtidigt sparar gårdarnas grönytor. Ett annat stråk går längs Vilbergsgatan där befintlig ytparkering och garagelängor fått ge plats åt ny bebyggelse. Sammanlagt ger förslaget ett stort tillskott av bostäder med en marginell minskning av befintliga grönytor. Programmet visar vidare hur dagens grönytor kan få ökat värde och användbarhet genom en omsorgsfull planering. 

 
 
Medborgardialog. Vi tog fram upplägg och tidplan som tyvärr inte genomfördes i sin helhet.

Medborgardialog. Vi tog fram upplägg och tidplan som tyvärr inte genomfördes i sin helhet.

Medborgardialog. Intervjudag 1.

Medborgardialog. Intervjudag 1.

Famnen. Studie av olika typologialternativ.

Famnen. Studie av olika typologialternativ.

Typsektion genom Vilbergsgatan med förslag på tillkommande bebyggelse.

Typsektion genom Vilbergsgatan med förslag på tillkommande bebyggelse.

Idé tillkommande bebyggelse. Vilbergsgatan vid Kv. Smaragden 1

Idé tillkommande bebyggelse. Vilbergsgatan vid Kv. Smaragden 1

Mellanrumsstudie sid 1

Mellanrumsstudie sid 1

Mellanrumsstudie sid 2

Mellanrumsstudie sid 2

Mellanrumsstudie sid 3

Mellanrumsstudie sid 3

Mellanrumsstudie sid 4

Mellanrumsstudie sid 4

Modellbild från Norr.

Modellbild från Norr.