Rosendal Origami

År: 2017 - pågående

Plats: Rosendal Etapp 3, Uppsala

Status:  Pågående tävlingsvinst

Program: Bostäder och lokaler

Beställare: RW Bostad

Landskapsarkitekt: Shira Jacobs, Collective Sublime

 

 

 

 

 

 

Om projektet 

Vårt förslag för Kvarter I1 utgår från bildandet av en stark social gemenskap som anpassats till de olika gaturummen och kontakten med det angränsande Kvarter I2. Vi föreslår ett kollektivhuskoncept i massivträteknik, som rymmer vanliga bostäder där man även delar ett antal utrymmen som gemensam matsal, verkstad och rum för delningsekonomi.

Kvarterets utformning förhåller sig till dess relativt komplexa position. Mot huvudgatan byggs en hög och tydlig stadsfasad i klar harmonisk arkitektur, med förhöjd bottenvåning, indragna balkonger och brant tak. Bottenvåningen öppnar sig med en lokal mot huvudgatan. Längs lokalgatan i norr fullföljs den expressiva takarkitekturen med sex symmetriska sadeltak som indelas trapphusvis tre och tre. Tillsammans med en envånings länkbyggnad bildar gatuhuset och sadeltakshuset en sammanhängande norrfasad, där de höga taken ger upphov till ett föränderligt skuggspel på gatan. På byggnadernas södra sida mot gården skapas ett sammanhängande promenadstråk genom kvarteret. Detta leder från portiken genom gatuhuset i öster mot gemensamhetslokalen och grannfastighetens radhus i väster. Kvarterets bebyggelse kompletteras av ett fristående gårdshus som med sin rundade planform i högre grad förhåller sig till träden och grönskan på gården. De öppna gårdsytornas placering maximerar kontakterna med den kringliggande bebyggelsen, vilket gynnar hela kvarteret.