Rosendal TrippTrapp

År: 2017 

Plats: Rosendal Etapp 3, Uppsala

Status:  Förslag, markanvisningstävling

Program: Bostäder och lokaler

Beställare: RW Bostad

Landskapsarkitekt: Shira Jacobs, Collective Sublime

Träbyggnadskonsult: Magnus Emilsson

 

Om projektet

Vårt förslag för Kvarter B utgår från bildandet av en stark social gemenskap vilket genomsyrar byggnadsprogram och design. Vi föreslår ett kollektivhuskoncept i massivträ, vilket rymmer vanliga yteffektiva lägenheter, där man även delar ett antal utrymmen som gemensam matsal, växthus, verkstad (reparationer), rum för delningsekonomi, och friskvårdsrum (yoga, bastu, träning). Designen tar fasta på fastighetens form med bebyggelse kring en kvadratisk gård; en grön plats som utgör kärnan i det sociala livet. I proportioner, inramning och funktion utformas gården som en klosterträdgård fylld av ätbara växter, men som även ger möjlighet till en sommarfest eller gårdsloppis.

Mot lokalgatan med skolan och mot parkstråket i norr byggs rejäla sex vånings gatufasader. Men mot lokalgatan i söder och mot parken i öster byggs kvarteret med endast en våning vilket ger öppenhet, långa siktlinjer och solbelysta fasader och markytor mot parksidan. Förslaget vill göra träet till ett viktigt inslag i arkitekturen och stadsmiljön. Den konsekventa kulör- och materialbehandlingen runt kvarteret ger visuellt lugn åt den starka formen medan de skiftande fasadhöjderna, trappande terrasserna på gavlarna av bostadshuset och varierade lågdelar ger liv och spänning åt kompositionen.

 

Byggnadskultur   Massivträ är ett beständigt byggnadsmaterial som rätt byggt kan hålla i hundratals år. Tekniken är flexibel och ger goda möjligheter för håltagningar vilket över tid möjliggör t. ex. ändrad lägenhetsindelning. Då träet även är ett bra material att arbeta med och fästa i, kan småjusteringar till och med utföras i kvarterets verkstad. Konsekvent massivträbyggande ger också möjligheter att utveckla och förfina materialanvändning och detaljer, exponera träet i valda delar och utforska materialets möjligheter. Fasaderna mot söder och öster är ett sådant exempel där vi skapat ett geometriskt mönster i trä. Ett mönster inspirerat av Op art, en optisk konstform med rötter i Bauhausskolan. Även ytbehandlingen på fasaderna ser vi som viktiga för projektets detaljering. Här tänker vi oss mörkt färgat trä på utsidan av kvarteret, antingen i tjärat, bränt eller betsat trä. På insidan tänker vi oss trä behandlat mot röta men ej infärgat, förslagsvis Organowood som är ett miljövänligt svenskt alternativ. Det kommer initialt att vara träfärgat men gråna av solens strålar. Vi jobbar med ett fåtal fint utförda detaljer, och mångfald genom nedbrutenhet, volymhantering, fönstersättning och varierande höjder.

 

(Kloster)gården   Kvarterets gård öppnar upp mot soliga väderstreck och drar full nytta av den kringbyggdagårdens fördelar; begränsat med vind, uppvärmda fasader och mark. Konceptet med klosterträdgården anspelar på den tidiga etableringen av kloster i Uppland och bland annat det Franciskanerkloster som låg vid Klosterparken i centrala Uppsala. Precis som i klosterträdgården domineras den gröna kringbyggda gården av ätbara växter; bärbuskar, örter, krydd- och medicinalväxter. Gården ger möjlighet till olika mikroklimat med vindskyddade solplatser invid väggar som ger möjlighet för spaljerade citrusträd. Större karaktärsträd reser sig på några platser och trädkronor blir synliga även från omkringliggande gator och från den intilliggande parken. Tack vare gårdens växthus finns bra förutsättningar för odling på gården. Vattnet från stuprör och markytor synliggörs och förs nästan uteslutande till gården där det rinner samman till en bäck, som leder vidare till en liten damm och en fontän. Gården blir utmärkt för biologisk mångfald och spontan lek.

 

 

takplan.jpg